Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)


I. Bevezetés
1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Hotel Doris - (8600 Siófok, Batthyány L. u. 26. ) szállodát működtető Somodi-Cseh Kft. (8600 Siófok, Batthyány L. u. 26. a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.


II. Szerződő felek
1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Szerződő Felek).

2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


III. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlatban szereplő határidőre nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a bejelentkezési lap kitöltésével a törvényes előírásoknak megfelelően), a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

IV. Az elszállásolás kezdete és vége
1. A szobákat az érkezés napján 14 órától biztosítjuk, a korábbi érkezésre előzetes egyeztetés és visszaigazolást követően van lehetőség.

2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 10 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4. A szobákat a távozás napján legkésőbb 10.00-ig köteles a Vendég elhagyni. Hosszabbítási szándékot Vendég a recepción tudja előre jelezni.


V. Az elszállásolás meghosszabbítása
1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00-ig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.


VI. Vendéglátás
1. A reggelit 8.00 és 10.00 óra között fogyaszthatják a vendégek az hotel reggelizőjében.


VII. Medence használat
A medence minden nap 8.00-21.00 óráig tart nyitva.


VIII. Árak
1. A szálloda mindenkori listaárai a szálloda halljában lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek.

2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján a www.hoteldoris.hu oldalon találhatók.

3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szálloda recepcióján.

4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni (400 Ft/fő/éj - 18 éves kor felett). A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.


IX. Ajánlatok, kedvezmények
1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.hoteldoris.hu oldalon folyamatosan meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.


XII. Lemondási feltételek
A lemondási feltételeket a visszaigazolás tartalmazza.


XIII. Fizetés módja, garancia
1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban), Szép kártyával (OTP, K&H, MKB).
Céges partnereinknek vagy esetén előzetes egyeztetés után átutalásos fizetési módra is van lehetőség.

2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.


XIV. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
- a Vendég fertőző betegségben szenved;
- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik


XV. Elhelyezési garancia

1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi
többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.


XVI. A Vendég jogai
1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.


XVII. A Vendég kötelességei
1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás elfoglalása előtt esedékes.

2. A szálloda reggeliző helységéből, illetve a reggeliző teraszról ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos.

3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda, parkolójában. A parkoló nem őrzött.

5. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

6. Berendezési tárgyakat és textíliákat a szállodából kivinni tilos! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a hotel az okozóval megtérítteti.

7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.

8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a hotel nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a hotel szobáiban, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos! A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
Dohányzásra a hotel kertjében, illetve a szálloda előtti teraszon van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 10 000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

9. A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

10. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

12. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

13. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14. A Vendég (és a Vendéggel együtt utazó személyek is) köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

15. A Vendég köteles a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat a recepción lejelenteni.

16. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsot a recepción 10 óráig leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.


XVIII. Háziállatok
Háziállatokat a hotelben nem fogadunk.


XIX. A Szolgáltató jogai
1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett (pl. klíma) kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

2. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

3. Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.
Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a hotelt.


XVIII. A Szolgáltató kötelezettségei
1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

3. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.


XX. A Vendég betegsége, halála
1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.


XXI. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt zárt helyen helyezett el.

2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szálloda medencéjének használata rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére korlátozott vagy nem megengedett.

7. A hotel medencéjének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

9. A kártérítés mértéke legfeljebb a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az tízszerese.


XXII. Vis major
1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság,
áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major),
bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen
ok vagy körülmény fennáll.
 

XXIII. Adatkezelés, Adatfeldolgozás

Adatkezelő neve: Somodi-Cseh Kft
székhelye: 8600 Siófok, Batthyány L. u. 26
cégjegyzékszáma: 14-09-303521
adószám: 11489292-2-14
telefonszám: 00 36 84 310 143
e-mail: info@hoteldoris.hu
honlap: www.hoteldoris.hu
Adatkezelő (a továbbiakban, mint Társaság vagy Hotel)

A Társaság., mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért az ÁSZF-ben is feltűnteti ezt a rövid Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos weboldalain teljes egészében elektronikusan elérhető.
Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad a Társaság által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.
Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.


1. Fogalmak

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

• Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

• Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

• Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

• Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

• Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából:

• Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

• Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

• Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

• Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

• Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

• Európai Gazdasági Térség (EGT): Az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam, valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.


2. Adatkezelés céljai
2.1. Szállodai szolgáltatások
A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a kapcsolattartás, illetve a Társaság szolgáltatásainak bemutatása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak, megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

2.2 Ajánlatkérés, Szobafoglalás
Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől
• megszólítás;
• keresztnév,
• vezetéknév,
• születési hely, idő
• lakó/tartózkodási hely (cím, település, irányítószám, ország),
• e-mailcím,
• telefonszám,
• mobiltelefonszám,
A hitelkártya/bankkártya adatokat a Társaság nem kér el és nem tárol.

2.3. Bejelentő lap
Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelynek a Társaság létesítményében dolgozó alkalmazottak részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
• megszólítás;
• keresztnév,
• vezetéknév,
• születési hely, idő
• állampolgárság

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
-a természetes személyazonosító adatokon kívül
-az úti okmány (útlevél) azonosító adata
-szálláshely címe, szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
-vízum
-tartózkodási engedély száma
-beutazás időpontja, helye

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.
A bejelentőlap aláírásával, és átadásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon
feltüntetett személyes adatait az Társaság jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése
érdekében a szükséges ideig kezelje, illetve archiválja.

3. Weboldal látogatási adatok
A Társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
A Társaság a weboldalainak nyomon követésére úgynevezett cookie-kat használ. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal fejelesztésében, hogy a Társaság weboldalai mindenkori igényeknek megfelelően felhasználóbarát legyen. A Társaság a cookie-kat nem használja személyes információ gyűjtésére.
A Társaság weboldalainak látgatóinak módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészők beállításainak módosításával ezeket el lehet utasítani, illetve, amennyiben böngészőben beállításra került, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat.
Azonban, ha böngészőben a sütik nincsenek engedélyezve akkor előfordulhat, hogy a Társaság honlapjainak funkcióit nem tudja teljes egészében használni.

3.1. E-mail
A Társaság biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Hotellel. A Társaság az üzeneteket a kérdés megválaszolásáig kezeli, ezt követően pedig az e-maileket nem archiválja és maximum 2 évig tárolja.

 

4. Adatbiztonság
A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében a Társaság minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz.
A Társaság munkavállalói a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállaltak, amely kötelezettség a tevékenység befejezte után is fennáll.

 

5. Adattovábbítás
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.
A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.


6. Adatfeldolgozók
A Társaság adatfeldolgozóinak konkrét listáját info@hoteldoris.hu e-mail címre írott levélben lehet kérelmezni, amely kérelmeknek a Társaság 30 (Harminc) napon belül írásban tesz eleget.


XIX. Jogorvoslat
1. Tájékoztatás
Az érintett info@hoteldoris.hu írt email címre, vagy a Társaság nevére és címéreeljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.


2. Helyesbítés
Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3. Törlés és zárolás, tiltakozás
A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Info.tv. 17. § – 21.§- ban foglaltak foglaltak irányadóak.

4. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első 2:51. § – 2:54. § foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

5. Egyéb rendelkezések
A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról a érintetteket értesíti. A Társaság a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.
Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Társaság Adatvédelmi nyilatkozata és adatkezelési tájékoztatója teljes egészében az alábbi linkre kattintva olvasható:

http://hoteldoris.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat